AUTOMAT PŘIHLÁŠEK

Konec ručnímu přepisování přihlášek pohledávek!


AUTOMATICKY NAČÍTÁ DATA

Z rejstříku ISIR z dokumentu Přihláška pohledávky a z dokumentů uložených v softwaru přímo do systému Insolvenční správce. Vy si přesně nastavíte pole která  z přihlášky chcete načítat. Nové typy pohledávek - začínáme pohledávkou nezajištěnou hromadně. Budete mít tedy na výběr, který typ pohledávky si pro načítání zvolit.

KONTROLUJE

Jak samotné načítání, tak zpracování přihlášek spolu s upozorněním na možný nesoulad. 
Upozorňuje na duplicitního věřitele.

PŘEHLEDNĚ INFORMUJE

Kompletní informace o výsledku kontroly při načítání najdete v přehledné tabulce. Ta obsahuje veškeré potřebné údaje. Pro práci s reporty jsou k dispozici všechny standardní funkce tabulky včetně exportu do Excelu či PDF.

KONTROLUJE NÁKLADY

Počet načtených přihlášek a rozpis nákladů najdete jak u konkrétního řízení, tak souhrnně v připraveném přehledu.

Načítat si můžete všechny přihlášky, nebo jen ty které si vyberete!

Cena za jednu přihlášku 35 Kč (bez DPH).

Pro zprovoznění služby je nutné kontaktovat obchodníky.AUTOMATICKÉ NAČÍTÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Nový modul Automatické načítání přihlášek slouží k načítání dat z dokumentů typu „Přihláška pohledávky“, zveřejněných v rejstříku ISIR, přímo do systému Insolvenční správce®. Modul rovněž upozorňuje, zda v daném řízení přibyla přihláška nová, a poskytuje rozhraní pro evidenci toho, které přihlášky již byly do systému zadány.

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, zda v některém ze zadaných řízení přibyla nová přihláška, je využití okna Události ISIR, které se vám automaticky otevře po přihlášení do systému (pokud máte funkci povolenou), případně je kdykoli přístupné skrze tlačítko  v modulu Insolvenční případy.

Zde si pak ve filtru „Skupina událostí“ stačí nastavit hodnotu „Změny v přihláškách“. V tabulce budou následně zobrazeny pouze ta řízení, ve kterých byla za poslední období evidovaná událost na ISIRu související s přihláškami pohledávek.

 

Samotné rozhraní pro načtení přihlášek se nachází v detailu daného řízení v záložce Přihlášky pohledávek. Nacházíte-li se stále v modulu Insolvenční případy, je nejrychlejší cestou do záložky Přihlášky pohledávek proklik přes tlačítko  ve sloupci „P“ v tabulce u daného insolvenčního případu. V podzáložce Seznam přihlášek je nově k dispozici tlačítko .Číslo v červené bublince indikuje počet přihlášek, které v daném řízení doposud nebyly načteny či jinak zpracovány.

 

Kliknutím na tlačítko otevřete dialogové okno, které poskytuje hlavní rozhraní pro práci s modulem Automatické načítání přihlášek.

Dialogové okno je rozděleno na tři karty – Insolvenční rejstřík, Dokumenty a Reporty.

Karta Dokumenty je dostupná od 1. února 2021, bude sloužit k výběru přihlášek i z jiných zdrojů, než je rejstřík ISIR.

Insolvenční rejstřík

Na této kartě naleznete tabulku se seznamem přihlášek, jež jsou připraveny k načtení. Vzhled tabulky vychází z její obdoby v okně Události ISIR, najdete zde tak mnoho z oblíbených funkcí zmíněného okna, jako je kupříkladu proklik do záložky Základní předmětného řízení skrze spisovou značku v hlavičce, proklik na ISIR skrze „odkaz ISIR“ tamtéž, či možnost stažení dokumentu přihlášky (do PC, či do záložky Dokumenty) z ISIR skrze odkaz „PDF“ ve sloupci „Dokument“.

Kromě uvedeného najdete v tabulce rovněž sloupec „Ignorovat“, ve kterém je možno skrze zaškrtávací políčko danou přihlášku označit jako ignorovanou. Ignorovaná přihláška bude při dalším otevření dialogového okna označena šedým podbarvením a bude řazena dospod tabulky. Ignorovaná přihláška rovněž nadále nebude započítávána mezi přihlášky připravené k načtení, a nebude tak indikována skrze červenou bublinku na tlačítku .

Důvodem pro ignoraci přihlášky může být kupříkladu její manuální načtení mimo modul Automatické načítání přihlášek. Ignoraci lze zrušit opětovným kliknutím na zaškrtávátko ve sloupci „Ignorovat“. Přihláška pak bude opět k dispozici pro načtení, a stejně tak bude zohledněna v rámci červené indikace na tlačítku .

Skrze sloupec „Vybrat“ označíte přihlášky, které chcete načíst. U sloupce „Vybrat“ i „Ignorovat“ je možné provést hromadný výběr všech dostupných přihlášek skrze zaškrtávátka v záhlaví tabulky.

Modul Automatické načítání přihlášek nabízí rovněž možnost nastavení konkrétních sekcí dokumentu „Přihláška pohledávky“, které mají být do systému načteny. Tyto volby můžete provést v dialogovém okně pro automatické načítání přihlášek na kartě Insolvenční rejstřík kliknutím na tlačítko  umístěné v dolní části okna.

V zobrazeném dialogovém okně najdete seznam jednotlivých sekcí dokumentu „Přihláška pohledávky“. Pomocí zaškrtávacích tlačítek si vyberete jednotlivé načítané hodnoty. V popisku u dané hodnoty pak vždy najdete popis konkrétních polí z dokumentu „Přihláška pohledávky“, a polí v systému Insolvenční správce®, do kterých se tyto hodnoty propíšou. Pokud tak kupříkladu nechcete z přihlášky načítat „Další okolnosti“ uvedené u pohledávky, stačí uvedenou hodnotu vyškrtnout. Tyto volby není potřeba nijak potvrzovat, nastavení se stane platným ihned po zaškrtnutí, či vyškrtnutí konkrétního pole.

Některé klíčové hodnoty, jako kupříkladu „Název věřitele“ a „Výše jistiny“, z načítání vyřadit nelze, a v seznamu jsou uvedeny pouze kvůli popiskům, aby bylo vždy jasné, která hodnota se kam a jakým způsobem dotahuje.

POZOR: toto nastavení je platné vždy pro celou licenci, nikoli pouze pro konkrétní insolvenční případ. Tlačítko pro otevření dialogového okna s volbami pro načtení konkrétních sekcí přihlášky je k dispozici rovněž v záložce Nastavení > Licence oranžové lišty.

Jakmile budete mít nastaveny hodnoty dle svých představ, můžete se pustit do samotného načítání. Po výběru požadovaných přihlášek v dialogovém okně spustíte proces načítání dat z dokumentů „Přihlášek pohledávek“ do systému stisknutím tlačítka .

Proces načítání je vizualizován otáčejícím se kolečkem u jednotlivých přihlášek. Jakmile je načtení všech vybraných přihlášek ukončeno, zobrazí se ve stejném dialogovém okně výsledek načtení.

Některé přihlášky zveřejněné na rejstříku ISIR nebude možno načíst. Jedná se především o přihlášky, které věřitel vyplnil do zastaralé verze formuláře. V novějších řízeních na takové přihlášky narazíte jen vzácně – modul Automatické načítání přihlášek podporuje všechny verze přihlášek, jež byly zveřejněny v posledních třech letech.

Dalším důvodem nenačtení přihlášky může být chybně vyplněný formulář, kdy věřitel z nějakého důvodu neuvede klíčovou hodnotu (například „Název věřitele“ nebo „Výše pohledávky“). Pravděpodobně nejčastějším důvodem nenačtení přihlášky, se kterým se setkáte, bude, že je na ISIR zveřejněn pouze prostý sken dokumentu přihlášky, který neprošel řádnou konverzí. U načítané přihlášky bude v případě neúspěchu vždy uveden důvod. V případě naskenované přihlášky to bude „Chyba načtení – nepodporovaný typ dokumentu.“

Je-li přihláška správně načtena, zobrazí se výsledek načtení v tabulce „Výsledek načtení“. Zde najdete přehled všech přihlášek, jež byly během procesu úspěšně načteny do systému. V tabulce máte k dispozici pole pro vyplnění hodnot, jež samotný dokument neobsahuje, ale které standardně vyplňujete při manuálním vkládání přihlášky. Jedná se o hodnoty „Číslo věřitele“, „Pořadí přihlášky“ a „Datum doručení“.

Při procesu samotného načítání probíhá v rámci systému řada komplexních kontrol ukládaných údajů. Systém hlídá, které konkrétní hodnoty měly být načteny dle nastavení, a zároveň upozorňuje na nestandardní skutečnosti, které v načítané přihlášce zaznamenal (například chybějící adresu věřitele, nestandardně zadané číslo účtu, či neplatné IČ věřitele). Všechna tato zjištění naleznete vždy ve sloupci „Výsledek načtení“. Celý výsledek zobrazíte kliknutím na odkaz „zobrazit více“ ve spodní části řádku. Pro usnadnění kontroly naleznete vždy ve sloupci „Věřitel“ odkaz pro stažení dokumentu přihlášky přímo z ISIR. Celou tabulku je rovněž možno skrze standardní tlačítka exportovat do Excelu či PDF.

V okně Události ISIR budou následně ty události, korespondující s přihláškami, které budou v rámci modulu správně načteny, automaticky označeny jako „Zpracované“.

Po ukončení práce s modulem Automatické načítání přihlášek zavřete dialogové okno skrze tlačítko .Přihlášky, které se nepodařilo načíst, budou při dalším otevření dialogového okna řazeny na kartě Insolvenční rejstřík do spodní části tabulky a budou označeny červeně. Aby tyto přihlášky zmizely i z indikační bublinky na tlačítku je zapotřebí tyto přihlášky označit jako ignorované ve sloupci „Ignorováno“.

Výsledky načtení všech přihlášek v daném řízení za celou dobu používání modulu naleznete opět v dialogovém okně a to na kartě Reporty.

 

Pro práci s reporty jsou k dispozici všechny standardní funkce tabulky, jako je stránkování, řazení sloupců, hledání skrze pole „Hledat“ a export tabulky do Excelu či PDF. Skrze filtry „Datum od“ a „Datum do“ si můžete vyfiltrovat pouze reporty za vybrané období.

V případě, že dojde k ručnímu smazání přihlášky, která byla načtena skrze modul Automatické načítání přihlášek, bude tato informace v reportu rovněž uvedena. Smazanou přihlášku lze následně skrze modul z rejstříku ISIR opětovně načíst.

INFORMACE O NAČTENÍ PŘIHLÁŠEK

V záložce Přihlášky pohledávek máte na stránce Seznam přihlášek nově pro tabulku s přehledem věřitelů k dispozici sloupec „Načteno“, ve kterém je obsažena informace o způsobu načtení přihlášky a to:

-        Manuálně: byla-li přihláška do systému zadána ručně

-        Automaticky: byla-li přihláška zadána skrze modul Automatické načítání přihlášek

Spolu se způsobem zadání přihlášky do systému obsahuje sloupec rovněž informaci o uživateli, který ji zadal, včetně data a času operace. Tento údaj bude zobrazen v popisku po najetí na hodnotu ve sloupci.

Sloupec „Načteno“ není zahrnut ve výchozím zobrazení tabulky. Pokud jej chcete využívat, je zapotřebí jej zobrazit skrze tlačítko v pravé horní části tabulky.

KONTROLA PŘIHLÁŠEK

V záložce Přihlášky pohledávek máte nově možnost evidovat, zda byly přihlášky, případně jednotlivé pohledávky, nějakým způsobem zkontrolovány. Účel této funkce je čistě evidenční, pro usnadnění organizace v rámci rozdělování úkolů ve vaší kanceláři, a není nijak navázán na modul Automatické načítání přihlášek, ačkoli právě při jeho použití se předpokládá nejvhodnější příležitost pro využití funkce „Kontrola přihlášek“.

Přihlášku můžete označit jako zkontrolovanou skrze sloupec „Kontrola“  v záložce Přihlášky pohledávek > Seznam přihlášek. Zatržením zaškrtávátka ve sloupci přihlášku ihned označíte jako zkontrolovanou, volbu není třeba nikde potvrzovat.

Každé zatržení, případně odtržení zaškrtávátka je spolu s časem a uživatelem logováno v záložce Nastavení > Logy oranžové lišty. Poslední změnu pro danou přihlášku je rovněž možno najít přímo v popisku po najetí na hodnotu ve sloupci „Kontrola“.

Sloupec „Kontrola“ je zahrnut ve výchozím zobrazení tabulky. Pokud jej nechcete využívat, lze jej skrýt skrze tlačítko  v pravé horní části tabulky.

Za zkontrolované je možno označit také jednotlivé pohledávky. Toto označení provede rovněž skrze sloupec „Kontrola“, tentokrát v detailu přihlášky. Do detailu přihlášky se dostanete ze záložky Přihlášky pohledávek > Seznam přihlášek kliknutím na tlačítko u dané přihlášky.

 

Kontrolu je případně možno zaškrtnout i přímo v detailu dané pohledávky, ve spodní části stránky.

Označení přihlášky jako zkontrolované je provázáno s označeními obsažených pohledávek. Označením přihlášky tak dojde k automatickému označení pohledávek, a v případě označení všech pohledávek bude zase jako zkontrolována označena i celá přihláška.

Samotné označení kontroly je v základním nastavení čistě evidenční a nemá vliv na jakékoli další akce v prostředí systému. Zároveň však máte možnost nastavit si tzv. rozšířenou kontrolu. To provedete v záložce Nastavení > Licence oranžové lišty skrze roletku „Hlídat, zda proběhla kontrola přihlášek“.

Funkce rozšířené kontroly spočívá v tom, že během konkrétních operací v systému bude systém hlídat, zda je u všech obsažených přihlášek zaškrtnuto, jestli byly zkontrolovány, či nikoli. V případě, že ke kontrole nedošlo, bude zobrazeno upozornění na tuto skutečnost.

Upozornění bude zobrazováno během vytváření nového elektronického formuláře, vytváření nové zprávy v modulu ZOPO, a při potvrzení přezkumu v záložce Přihlášky pohledávek.

Samotné upozornění je pouze informativní a není nikterak striktní, příslušnou operaci lze tedy provést jemu navzdory.


 

Pro více informací a objenání služby kontaktujte našeho obchodního manažera:

 

Vladimír Michael Kunc

Tel: 770 139 970

E-mail: vladimir.kunc@insolvence.as