Popis funkcí softwaru Insolvenční správce®

Informační systém Insolvenční správce® zajišťuje správu agendy od okamžiku ustanovení správce až po konečnou zprávu a návrh zprávy o splnění oddlužení.

Automat přihlášek

Konec ručnímu přepisování přihlášek pohledávek!

 • automatické načítání přihlášek slouží k načítání dat z dokumentů typu „Přihláška pohledávky“, zveřejněných v rejstříku ISIR, přímo do systému Insolvenční správce®.
 • je vybaven kontrolou načítání
 • upozorňuje, zda v daném řízení přibyla přihláška nová
 • poskytuje rozhraní pro evidenci toho, které přihlášky již byly do systému zadány
 • Více informací včetně ceny najdete v samostatné záložce.

Insolvenční případy

 • vstupní informace o insolvenčním případu si automaticky načtete z insolvenčního rejstříku (ISIR)
 • lhůty stanovené soudem si zadáte k případu a systém vás bude následně upozorňovat na termín jejich splnění
 • díky propojení systému s ISIRem máte neustálý přehled o všech událostech, zveřejněných k vašim insolvenčním případům

Videomanuál se základními postupy práce se systémem Insolvenční správce® naleznete zde

 

Kalkulačka chráněného obydlí

 • nemusíte složitě počítat hodnotu dlužníkova obydlí, zjišťovat statistickou hodnotu obydlí dle tabulek ČSÚ či koeficient růstu cen, případně koeficient počtu osob, systém tento výpočet provede za vás.

Dopis online

 • DopisOnline je jedna ze služeb portálu Hybridní pošty poskytovatele Postservisu, která umožňuje elektronické podání různých druhů zásilek a jejich online zaplacení
 • vše spočívá ve vytvoření dopisu, upomínky či jakéhokoliv jiného dokumentu v elektronické podobě a místo jeho vytištění a vložení do obálky, spojeného s cestou na poštu jen vytvoříte dokument, uložíte jej ve formátu PDF a elektronicky odešlete prostřednictvím aplikace Dopis online
 • přehledné rozhraní pro práci s touto aplikací máte k dispozici v systému


Správa přihlášek pohledávek (modul Přihlášky pohledávek)

 • přihlášky pohledávek zadáte jednoduše, pomůže vám přehledný průvodce pro jejich zápis
 • správnost zadaných dat zkontrolujete komparací s formulářem v listinné podobě
 • máte neustálý přehled o jednotlivých aspektech přihlášek pohledávek (vykonatelnost, zajištění, podmíněnost, podřízenost, incidenční spory a podobně) i jejich stavu v rámci jednotlivých fází insolvenčního řízení („zařazeno k přezkumu“, „nepřezkoumává se“, „přezkoumáno“)
 • snadno zpracujete následné změny, jako jsou například postoupení či zpětvzetí přihlášky věřitele
 • pohodlně vyhledáte přihlášky pomocí filtrů, fulltextového vyhledávače a nastavitelných sloupců
 • jednotlivé přihlášky věřitelů si můžete pro snazší rozlišení barevně označit
 • máte přímé propojení modulu Přihlášky pohledávek s dalšími moduly jako Majetek a ZOPO (Zpráva o plnění oddlužení)

Videomanuál se základními postupy pro práci s přihláškami pohledávek

Videomanuál popisující postup při postoupení přihlášky pohledávky

Videomanuál popisující postup při zpětvzetí přihlášky pohledávky

 

Správa majetkové podstaty (modul Majetek)

 • snadno sestavíte soupis majetkové podstaty dlužníka (majetek a finanční prostředky dlužníka), který následně vygenerujete na předepsaném elektronickém formuláři
 • díky propojení majetku s přihláškou věřitele jednoduše vytvoříte návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěného majetku tomuto věřiteli
 • máte perfektní přehled o vylučovacích žalobách
 • sledujete změny na jednotlivých účtech majetkové podstaty, které souvisí jednak s vnitřními operacemi provedenými v aplikaci a také s manuální úpravou stavu finančních prostředků
 • k dispozici máte také historii pohybu finančních prostředků


Poptávač

 • prostřednictvím Poptávače zašlete nezávislou poptávku nejen na ocenění movitých a nemovitých majetků, poptání podmínek pro zpeněžení majetku formou dražby, ale také poptávku na pojištění movitého či nemovitého majetku
 • poptávku můžete provádět jak s jednotlivým majetkem, tak hromadně k více majetkům daného řízení současně
 • majetek v insolvenčním řízení tak následně snadno a rychle zpeněžíte
 • Poptávač zcela automaticky odesílá nezávazné poptávky vybraným partnerským firmám, které jsou v informačním systému administrovány, více informací zde


Správa nákladů (modul Náklady)

 • systém sám automaticky provádí výpočty odměny insolvenčního správce (dle zvoleného způsobu řešení úpadku)
 • vždy máte podrobný přehled o hotových výdajích insolvenčního správce
 • evidujete si i běžné náklady (např. náklady spojené se správou nebo zpeněžením majetkové podstaty)
 • náklady si můžete propojit s modulem Majetek, což oceníte zejména v rámci zpracování návrhu na vydání výtěžku ze zpeněžení zajištěnému věřiteli


Elektronické formuláře

 • na základě novely insolvenčního zákona (64/2017 Sb.) došlo k 1. 7. 2017 ke sjednocení používaných formulářů, jež nově obsahují datovou vrstvu a je nutné je podávat v elektronické podobě
 • všechny šablony vydané Ministerstvem spravedlnosti jsou v systému k dispozici a jsou předvyplňovány daty, které jste si do softwaru již zadali
 • vytvořené elektronické formuláře můžete přímo v systému dodatečně editovat
 • elektronické formuláře můžete snadno sloučit do PDF balíčků a ty pak pohodlně odeslat na soud prostřednictvím modulu Datová schránka


Modul ZOPO (Zpráva o plnění oddlužení)

 • modul ZOPO využijete při uspokojování nezajištěných věřitelů u těch případů, které jsou řešeny způsobem oddlužení splátkami a prodejem majetku, případně splátkami
 • v modulu lze v jednotlivých měsících přehledně evidovat všechny druhy příjmů dlužníka
 • software automaticky rozpočte příjmy dle procentuálního podílu jednotlivých věřitelů, ale můžete provádět i manuální úpravy
 • modul ZOPO v propočtech zohledňuje privilegované platby a sporné pohledávky (v případě, že je pohledávka věřitele popřena nebo není dosud přezkoumána)
 • modul ZOPO přehledně eviduje deponace částek pro věřitele i deponace záloh na odměnu insolvenčního správce, včetně jejich následného rozdělení
 • v modulu ZOPO si můžete vytvořit příkaz k úhradě, který lze následně nahrát do elektronického bankovnictví
 • modul umožňuje generování výstupů, jako jsou elektronické formuláře Zprava o plnění oddlužení a Zpráva o splnění oddlužení a dále generování dokumentů Inventura splátek a ODITA (Oznámení o změně distribuční tabulky)


 

Hromadný splátkový kalendář

 • modul Hromadný splátkový kalendář slouží k rychlému a snadnému zadání a propočtení příjmů mezi nezajištěné věřitele u insolvenčních případů, které jsou řešeny způsobem oddlužení splátkami a prodejem majetku, případně splátkami
 • pomocí funkce Hromadného splátkového kalendáře můžete pohodlně z jednoho místa vyplácet všechny insolvenční případy, které mají vytvořenou tabulku ZOPO
 • modul Hromadný splátkový kalendář umožňuje vyplácení jak běžných insolvenčních řízení, tak společného oddlužení manželů, samozřejmostí je možnost práce s přerušenými řízeními i případy, které mají v modulu ZOPO nastaveny rozšířené řádky pro přesnější práci s prováděnou srážkou
 • funkce umožňuje jak manuální zadávání příjmů, tak automatické zadání prostřednictvím modulu Načítání bankovních výpisů
 • částky určené jednotlivým věřitelům se následně přenášejí do tabulky ZOPO (Zpráva o plnění oddlužení) 

Generování Zprávy o plnění oddlužení (ZOPO)

 • funkce Zpráva – ZOPOSamostatná evidenci příjmů

 • v rámci funkce Zpráva - ZOPO lze evidovat všechny druhy příjmů dlužníka v jednotlivých měsícíchVideomanuál popisující práci s modulem Zpráva ZOPO naleznete zde

 

Úřední záznam

 • modul slouží k pořizování jednoduchých záznamů komunikace s ostatními účastníky insolvenčního řízení
 • poznámky ze schůzek a telefonátů máte vždy po ruce
 • úřední záznam můžete následně vygenerovat ve formě tiskového výstupu.


Příkaz k úhradě

 • po poměrovém propočtu příjmu na jednotlivé přihlášky pohledávek věřitelů můžete snadno vytvořit příkaz k úhradě, který bude obsahovat nejen dané částky pro věřitele, ale také privilegované pohledávky, které mají být hrazeny a dále odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce
 • pokud máte vytvořen Návrh částečného či konečného rozvrhu, případně vytvořen Návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, máte možnost vytvořit příkaz k úhradě dle vámi zvoleného návrhu, kdy se do příkazu budou dotahovat částky dle tohoto zvoleného dokumentu
 • můžete si snadno vytvořit i vlastní příkaz k úhradě, do kterého si uvedete věřitele a částky, jaké aktuálně potřebujete vyplatit


Konečná zpráva

 • modul Konečná zpráva je k dispozici při řešení úpadku konkurzem, nepatrným konkurzem a oddlužením prodejem majetku
 • funkce vám umožní provést proces automatizovaného sestavení konečné zprávy
 • při sestavení konečné zprávy dochází ke kontrole vložených dat, které se přenášejí do textového výstupu konečné zprávy
 • výsledný  dokument obsahuje ekonomickou část konečné zprávy včetně všech náležitostí požadovaných insolvenčním zákonem, kompletní přehled věřitelů a vyčíslení pohledávek, které mají být zařazeny do rozvrhu


Rozvrh

 • rozvrh je k dispozici při řešení úpadku nejen konkurzem a nepatrným konkurzem, ale také v případě oddlužení formou prodeje majetku či splátkami a prodejem majetku
 • funkce umožňuje automaticky sestavit návrh na rozvrhové usnesení
 • výstupem je návrh rozvrhu, který kromě přehledu věřitelů a jejich pohledávek obsahuje přehled částek, které mají být v rámci rozvrhu vyplaceny (výpočet probíhá automaticky)
 • pokud potřebujete rozdělit získanou částku mezi věřitele již v průběhu řízení, můžete vytvořit návrh částečného rozvrhu


Evidence sporů

 • Evidence sporů umožňuje přehledně evidovat všechny typy incidenčních sporů i dalších sporů, které byly vyvolány v insolvenčním řízení a jejich export do Konečné zprávy


Datová schránka

 • Datová schránka umožňuje zdarma propojit software Insolvenční správce® s datovou schránkou a evidovat v softwaru dokumenty, které byly k jednotlivým insolvenčním řízením správci do datové schránky doručeny
 • systém umí datové zprávy přijímat i odesílat – nemusíte se tak přihlašovat do samostatné aplikace, vše máte na jednom místě
 • datové zprávy jsou v softwaru uloženy a můžete si je tak prohlížet i po uplynutí 90 denní úložní lhůty
 • Datová schránka neposkytuje tzv. časová razítka a jde tedy pouze o prosté uložení zprávy samotné a její přílohy


Organizér

 • Organizér zajistí lepší organizaci práce prostřednictvím generování úkolů a hlídání uplynutí lhůt, které jsou evidovány v softwaru


Pobočky

 • modul Pobočky umožňuje rozčlenění případů mezi jednotlivé provozovny insolvenční kanceláře
 • současně můžete jednotlivým uživatelům systému povolit přístup k dané provozovně a tím pádem i k případům, které jsou pod touto provozovnou evidovány


Odeslání dokumentu ze softwaru emailem

 • umožňuje odesílání dokumentů přímo ze softwaru Insolvenční správce®


Vyhledávání ASPI

 • propojení s legislativní databází ASPI umožňuje vyhledávat aktuální judikaturu a právní předpisy přímo ze systému
 • funkce je zcela zdarma a zahrnuje judikáty i právní předpisy k jakémukoliv vybranému datu
 • nadstavbový modul ASPI – Komentáře k judikatuře vám navíc zprostředkuje veškeré komentáře k Insolvenčnímu zákonu i Novému občasnému zákoníku přímo při práci s informačním systémem, více informací zde


Likvidace

 • nadstavbový modul Likvidace vás přehledně provede celým procesem likvidace
 • pomůže vám s oznámením a zveřejněním vstupu firmy do likvidace, zpracováním nákladů, vypořádáním závazků
 • zjednoduší a zefektivní komunikaci s úřady, bankami a obchodními partnery firem
 • pohlídá za vás všechny důležité termíny a generuje potřebné vzory dokumentů, více informací zde

Technická a uživatelská podpora softwaru Insolvenční správce®

Mobil: +420 739 389 718

Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 17:30 hodin.


Vyzkoušet systém Insolvenční správce®
Potřebujete doplňující informace? Zeptejte se našich obchodníků
Nejčastější dotazy