POHODLNÉ ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU LIKVIDACÍ

Nadstavbový modul Likvidace Vás přehledně provede celým procesem likvidace a podstatně Vám usnadní práci a ušetří čas. Pomůže Vám s oznámením a zveřejněním vstupu firmy do likvidace, zpracováním nákladů, vypořádáním závazků. Zjednoduší a zefektivní komunikaci s úřady, bankami a obchodními partnery firem a vygeneruje potřebné vzory dokumentů.

 

Modul je možné získat jako součást softwaru Insolvenční správce® za 550 Kč měsíčně (cena je bez DPH), můžete si jej však pořídit také samostatně. Cena pro zákazníky, kteří systém Insolvenční správce® nevyužívají, je 1100 Kč bez DPH za měsíc.


FUNKCE MODULU LIKVIDACE

Přihlášky pohledávek

Zápis přihlášky pohledávek je rozdělen na dvě části. V prvním kroku zadáte identifikační údaje věřitele, kdy se požadované údaje načtou z Vaší vlastní databáze věřitelů nebo po zadání IČ z databáze ARES. Ve druhém kroku zapíšete údaje týkající se konkrétních pohledávek věřitele.

Při zápisu příslušenství je možné pomocí funkce Kalkulačka úroků provést kontrolní výpočty příslušenství uváděného věřitelem v přihlášce pohledávky. Prostřednictvím této funkce lze propočítat zákonný úrok z prodlení, smluvní úrok z prodlení i poplatek z prodlení.

Všechny náležitosti pohledávek lze následně snadno a rychle upravovat. Ať se jedná o úpravu zajištění, vykonatelnosti, podmíněnosti či příslušenství pohledávky.

Dispozice s přihlášenými nároky

Software umožňuje zaznamenávat nakládání věřitele s uplatněnými nároky, a to jak na úrovni celé přihlášky, tak i na úrovni jednotlivých pohledávek.

Hromadné stanovisko k přihlášeným pohledávkám

Hromadné stanovisko likvidátora můžete vložit ke všem uplatněným pohledávkám. Možné je také zadat postoupení či zpětvzetí přihlášeného nároku. Je zde možné evidovat změny také u jednotlivých přihlášených pohledávek, které byly uplatněny v rámci jedné podané přihlášky. Samozřejmostí je generování Seznamu přihlášených pohledávek v přehledném členění, které je možné předložit soudu, věřitelům či společníkům.

Uspokojení věřitelů

Funkce uspokojení věřitelů umožňuje rozvrhnout finanční prostředky získané zpeněžením majetku likvidované společnosti na věřitele, kteří uplatnili své pohledávky v řízení. Uvedená částka je poměrově rozvržena mezi věřitele a dle tohoto rozvrhu lze následně generovat příkazy k úhradě. Po vyplacení jednotlivých věřitelů, kteří uplatnili své nároky, můžete využít funkci rozdělení likvidačního zůstatku, která umožňuje přebývající finanční prostředky rozdělit mezi společníky společnosti v poměru k jejich podílům na společnosti.

Majetek

Dalším užitečným modulem je Majetek. Při zápisu jednotlivých položek tvořících majetkovou podstatu dlužníka lze vložit ocenění majetku společnosti a specifikovat umístění majetku. Informace o zapsaném majetku je možné dále upravovat a evidovat u nich další informace, které se majetku týkají - znalecké posudky, zajištění a práva jiných osob k tomuto majetku. Celý soupis jmění je následně možné generovat jako soubor typu .doc nebo .pdf.

Náklady

Kromě majetku můžete evidovat také veškeré náklady a následně generovat tiskové sestavy.

Spory

Funkce Spory umožňuje evidovat všechny spory, které jsou v průběhu likvidace vedeny.

Úkoly

Usnadnění práce přináší také možnost vytváření individuálních úkolů pro jednotlivé členy v týmu likvidátora.

 

KORESPONDENCE

Prostřednictvím softwaru můžete vytvářet veškerou potřebnou korespondenci. Ať se jedná o práci s korespondencí, jejíž obsah je přednastaven, např. výzva na součinnost banky či výzva na FÚ, nebo používání vlastních šablon. Výstupy lze po nastavení tisknout rovnou na hlavičkový papír. Nechybí ani možnost sestavit hromadnou korespondenci či odesílat dokumenty přímo z aplikace e-mailem dalším osobám. Software zároveň podporuje výstup ve formátu .doc, který umožňuje s vygenerovanou korespondencí libovolně nakládat a upravovat ji dle jeho potřeb.

 

DOKUMENT MANAGEMENT

Všechny dokumenty týkající se řízení jsou v systému evidovány a jsou tak neustále k dispozici. Do softwaru je možno nahrávat i dokumenty vytvořené mimo aplikaci. U každého řízení si také můžete vytvořit vlastní systém složek a záložek, díky kterým se ve vložených dokumentech budete snáze orientovat.

Dokumenty, které modul Likvidace generuje:

 • výzva na katastr nemovitostí
 • výzva na registr vozidel
 • výzva na banky
 • výzva na pojišťovny
 • výzva na družstevní záložny
 • výzva na spořitelní a úvěrní družstva
 • výzva na penzijní společnosti
 • výzva na podílové fondy
 • výzva na CDCP
 • formulář CDCP
 • výzva na obchodníky s cennými papíry

 • zpráva likvidátora o průběhu a výsledcích likvidace
 • objednávka na Obchodní věstník
 • výzva na FÚ
 • výzva na OSSZ
 • výzva na zdravotní pojišťovny
 • souhlas s výmazem z OR – FÚ
 • potvrzení o bezdlužnosti Celní ředitelství
 • přehled nákladů
 • soupis jmění
 • seznam přihlášek věřitelů
 • vlastní šablona vzoru dokumentu

 

DATOVÁ SCHRÁNKA

Samostatný modul Datová schránka umožňuje propojit software s datovou schránkou likvidátora i jednotlivých likvidovaných společností.