zpráva o plnění oddlužení (zopo)

Podrobné informace o modulu ZOPO naleznete v interaktivní nápovědě systému Insolvenční správce® nebo v uživatelském manuálu, který je v systému ke stažení v záložce Nápověda.

Struktura tabulky ZOPO

Základní tabulka ZOPO je rozdělena na dvě části. V horní části se vyplňují příjmy dlužníka a skutečnosti ovlivňující celkovou výši částky určené k přerozdělení mezi věřitele. Hodnoty, které zadáte do horní části tabulky, budou automaticky rozvrhnuty po kliknutí na tlačítko „Propočítat“.

 

 

V dolní části tabulky se zobrazují dílčí částky, které byly po propočtu rozděleny mezi jednotlivé věřitele.

 

 

V případě, že máte v základním nastavení oddlužení uvedeno, že se jedná o společné oddlužení manželů, jsou v tabulce ZOPO některé řádky zdvojené (např. čistý příjem), a to především pro větší přehlednost a přesnější evidenci příjmů obou manželů.

 

U jednotlivých druhů příjmů dlužníka je ikona lupy  , která umožňuje rozepsat detail daného příjmu po jednotlivých položkách, včetně vepsání případné poznámky.


 

ZOPO umožňuje zadat a zpracovat příjmy několika způsoby. Postižitelnou částku je možné nechat automaticky dopočítat při zadání čistého příjmu dlužníka nebo ji zadat ručně, a následně nechat dopočítat čistý příjem. Při těchto automatických dopočtech systém zohledňuje počet vyživovaných osob a další skutečnosti. Příjmy můžete zadat i manuálně bez automatických dopočtů, což je vhodné např. pro nestandardní případy, kdy se částka k přerozdělení nepočítá podle běžného algoritmu.

Při samotném vytváření ZOPO si do tabulky můžete navíc zahrnout rozšířené řádky pro přesnější práci s provedenou srážkou, pomocí kterých pak budete přehledně evidovat případné dluhy či přeplatky na srážce.

Tlačítko  slouží k přenesení dat u nastavení způsobu propočtu příjmu, počtu vyživovaných osob, odměny insolvenčního správce a jiných zapodstatových pohledávek do následujících neuzamčených měsíců. Toto tlačítko je také možné využít i pro přednastavení ručních deponací do dalších měsíců a funkce „Dorovnání věřitelů“.

 

Výpočet splátek věřitelům

Kliknutím na tlačítko „Propočítat“ pod každým měsícem se částky z horní části tabulky rozvrhnou mezi jednotlivé věřitele podle jejich procentuálního podílu. Částky jsou propočteny vždy pouze pro konkrétní měsíc a systém je sám automaticky uloží.

Vyplacené měsíce je možné uzamykat manuálně tlačítkem , případně se uzamknou automaticky po vygenerování příkazu k úhradě tak, aby v nich nedocházelo k nevyžádaným změnám. Odemykat měsíce a provádět v nich dodatečné změny, případně částky nechat nově přepočítat, mohou pouze uživatelé s přednastavenými právy pro tento úkol.

Kliknutím na tlačítko ve spodní části každého sloupce smažete propočet částek mezi jednotlivé věřitele v daném měsíci.

 

Záloha na odměnu insolvenčního správce

Nalevo od tabulky pro zadání příjmů je zobrazena tabulka Přehled zálohy, ve které je evidována celková částka, na kterou má být nadeponována záloha na úhradu odměn a hotových výdajů správce. Dále se zde zobrazuje skutečný stav nadeponovaný od začátku tabulky ZOPO (bez vyplacených záloh během oddlužení). V neposlední řadě se v tabulce zobrazuje také částka zálohy, která je vedena na dlužnickém účtu a není doposud vyplacena.

Ze zálohy můžete vyplácet veškeré náklady, tedy nejen odměnu insolvenčního správce, ale také například odměnu za přihlášky, běžné či dlužné výživné. Pro vyplacení nákladů ze zálohy je nutné označit pole u konkrétního nákladu. Pro správné zaznamenání údajů v tabulce „Přehled zálohy“ je nutné vždy potvrdit nastavení každého měsíce tlačítkem „Propočítat“.

 

 

Rozdělení deponace

Jestliže se v insolvenčním řízení deponuje částka u přihlášky některého z věřitelů a nastane čas k ukončení deponace, je zapotřebí deponovanou částku rozdělit pomocí tlačítka  .

  • pokud není v daném řízení pro věřitele deponována žádná částka, je ikona šedá
  • pokud máte nadeponovanou jakoukoliv částku pro jakéhokoliv věřitele, je ikona žlutá
  • pokud dojde ke změně v přihláškách (je tedy vhodné rozdělit dosud nadeponovanou částku), ikona zčervená
  • pokud v daném řízení byly již rozděleny všechny deponace pro věřitele, je ikona modrá

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí dialogové okno s informací o celkové sumě, nadeponované pro věřitele v daném řízení. V dalším kroku zvolíte konkrétního věřitele, vyberete způsob rozdělení a dále měsíc, ke kterému chcete deponaci rozdělit.  Po potvrzení volby systém rozvrhne deponaci dle požadovaných parametrů.

  • pokud deponaci vyplatíte věřiteli, kterému jste ji doposud deponovali, bude částka připsána ve vybraném měsíci pouze k danému věřiteli
  • pokud deponaci rozdělíte mezi všechny věřitele, bude částka v měsíci, který si zvolíte, poměrově rozdělena mezi jednotlivé věřitele v dané tabulce ZOPO
  • deponaci je také možné rozdělit individuálně dle vlastních požadavků

 

Po rozdělení deponace dojde k vynulování nadeponovaných částek, které se zobrazovaly v tabulce ZOPO. Automaticky se také vytvoří záznam s informací o rozdělení deponace, který slouží především pro další kontrolu. V případě, že deponaci nerozdělíte přesně podle svých představ, je možné chybně rozdělenou deponaci anulovat a deponovanou částku rozdělit mezi věřitele znovu.

 

 

Generování průběžné Zprávy o plnění oddlužení

Na základě novely insolvenčního zákona (64/2017 Sb.) je nutné od 1. 7. 2017 podávat průběžnou zprávu ZOPO na předepsaném elektronickém formuláři. V rámci generování tohoto formuláře si nejprve specifikujete, ze které tabulky ZOPO (A, B, C ….) a za jaké období chcete údaje do dokumentu generovat. V neposlední řadě si můžete upravit měsíc, od kterého chcete počítat očekávanou míru uspokojení. Míra uspokojení se tedy v elektronickém formuláři nebude počítat od počátku celého oddlužení, ale od zvoleného měsíce.

Oznámení o změně distribuční tabulky

Pod tlačítkem „Generovat formulář ODITA“ v tabulce ZOPO naleznete 2 vzory Oznámení o změně distribuční tabulky, vyžadované Krajským soudem v Ostravě a Krajským soudem v Českých Budějovicích. Tento formulář využijete tehdy, pokud v řízení například dojde ke změně věřitele, zpětvzetí přihlášky či k jiné úpravě a tím pádem dojde k přepočtu poměru podílu uspokojení jednotlivých věřitelů.

Inventura splátek

V tabulce ZOPO můžete vytvořit přehled vyplacených splátek pro vybraného věřitele včetně variabilního symbolu a čísla účtu, na který byla splátka zaslána. Po kliknutí na tlačítko „Generovat inventuru splátek“ se objeví seznam všech věřitelů, kde si můžete vybrat, pro které z nich chcete inventuru vygenerovat. Součástí dokumentu je žádost o potvrzení, že daný věřitel obdržel všechny uvedené splátky ve správné výši a o zaslání potvrzení zpět. Dokument je důležitý v okamžiku, kdy dané oddlužení končí a insolvenční správce potřebuje potvrzení předložit příslušnému soudu.

 


Technická a uživatelská podpora softwaru Insolvenční správce®

Mobil: +420 739 389 718

Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 17:30 hodin.


 

Vyzkoušet systém Insolvenční správce®
Potřebujete doplňující informace? Zeptejte se zde.